กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(48)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(66)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(78)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(87)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(145)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(102)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(141)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(114)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(130)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(162)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (122)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(204)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (191)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(270)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(260)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(135)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(160)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(90)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(115)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(135)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (98)
 • Rankingส่งเสริม(106)
 • ตัวชี้วัด(115)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (157)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(161)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(70)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(64)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(177)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(94)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(111)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(167)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(3)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(185)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(3)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(3)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(111)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(136)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(97)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(111)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(141)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(145)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(147)
 • แบบฟอร์มใบลา(230)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (145)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(3)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(3)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(138)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(3)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(148)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(114)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(140)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(167)
 • โปรแกรม OPPP55(171)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(180)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(171)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(412)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(180)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (176)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(160)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(164)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(148)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว