กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(18)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(28)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(40)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(61)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(73)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(68)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(84)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(82)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(93)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(86)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (17)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(143)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (150)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(222)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(190)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(52)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(82)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(64)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(79)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(94)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (70)
 • Rankingส่งเสริม(76)
 • ตัวชี้วัด(76)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (82)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(101)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(30)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(35)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(87)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(66)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(73)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(131)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(290)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(154)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(399)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(438)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(75)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(68)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(68)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(75)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(82)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(112)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(118)
 • แบบฟอร์มใบลา(183)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (115)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(299)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(366)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(98)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(183)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(110)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(83)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(101)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(132)
 • โปรแกรม OPPP55(139)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(146)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(132)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(219)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(147)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (134)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(128)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(134)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(117)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว