กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(35)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(52)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(64)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(75)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(88)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(84)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(105)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(101)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(117)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(102)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (59)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(194)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (180)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(255)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(209)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(74)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(113)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(79)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(99)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(118)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (86)
 • Rankingส่งเสริม(94)
 • ตัวชี้วัด(98)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (101)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(123)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(59)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(58)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(105)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(84)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(94)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(158)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(3)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(174)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(3)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(3)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(96)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(83)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(86)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(98)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(114)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(137)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(140)
 • แบบฟอร์มใบลา(211)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (138)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(3)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(3)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(129)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(3)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(140)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(106)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(130)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(156)
 • โปรแกรม OPPP55(158)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(168)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(155)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(251)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(174)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (169)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(151)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(153)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(139)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว