กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(47)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(61)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(76)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(84)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(143)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(98)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(138)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(111)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(127)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(160)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (106)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(203)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (188)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(265)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(258)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(131)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(157)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(87)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(112)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(131)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (96)
 • Rankingส่งเสริม(105)
 • ตัวชี้วัด(113)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (155)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(159)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(68)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(63)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(173)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(92)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(107)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(166)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(3)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(181)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(3)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(3)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(107)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(130)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(94)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(107)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(135)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(142)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(146)
 • แบบฟอร์มใบลา(223)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (144)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(3)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(3)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(137)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(3)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(147)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(113)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(139)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(165)
 • โปรแกรม OPPP55(169)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(177)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(164)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(406)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(179)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (174)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(158)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(161)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(146)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว