กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(45)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(60)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(72)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(80)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(140)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(89)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(134)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(107)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(123)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(157)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (76)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(201)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (187)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(263)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(258)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(127)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(154)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(84)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(107)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(127)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (91)
 • Rankingส่งเสริม(104)
 • ตัวชี้วัด(112)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (155)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(159)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(67)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(63)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(170)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(89)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(103)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(165)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(3)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(179)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(3)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(3)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(103)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(127)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(91)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(104)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(132)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(141)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(145)
 • แบบฟอร์มใบลา(220)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (143)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(3)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(3)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(136)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(3)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(146)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(112)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(138)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(163)
 • โปรแกรม OPPP55(165)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(175)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(163)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(405)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(179)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (174)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(157)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(160)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(145)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว