กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(54)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(70)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(83)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(90)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(150)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(107)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(145)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(118)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(134)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(167)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (135)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(208)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (195)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(275)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(271)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(139)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(163)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(93)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(119)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(139)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (104)
 • Rankingส่งเสริม(110)
 • ตัวชี้วัด(121)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (160)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(166)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(74)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(69)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(181)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(98)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(116)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(171)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(6)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(197)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(6)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(6)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(115)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(139)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(100)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(114)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(145)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(149)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(151)
 • แบบฟอร์มใบลา(234)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (149)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(6)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(6)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(142)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(6)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(152)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(118)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(144)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(171)
 • โปรแกรม OPPP55(177)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(184)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(175)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(415)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(184)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (181)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(164)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(167)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(152)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว