กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(17)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(27)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(40)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(61)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(73)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(68)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(83)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(80)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(91)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(84)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (16)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(141)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (150)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(221)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(187)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(52)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(82)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(64)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(79)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(93)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (69)
 • Rankingส่งเสริม(73)
 • ตัวชี้วัด(75)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (82)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(101)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(30)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(35)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(87)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(66)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(73)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(129)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(290)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(153)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(398)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(436)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(73)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(68)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(68)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(74)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(80)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(111)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(117)
 • แบบฟอร์มใบลา(180)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (114)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(299)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(365)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(98)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(183)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(109)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(83)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(100)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(130)
 • โปรแกรม OPPP55(137)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(146)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(130)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(217)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(145)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (132)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(127)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(134)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(117)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว