กลุ่มงานบริหาร
 • ประกาศสอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก แบบกำหนด(61)
 • การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี ๕๗(76)
 • สอบราคาซื้อรถ โนนคูณ(91)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมสถานีอนามัยบ้านโนนคูณ(98)
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยผักขะ(159)
 •       มีต่อ
    กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
 • ผลประกวดวิชาการจังหวัดศรีสะเกษ๒๕๕๖(116)
 • คะแนนแรงกิ้งงานยุทธศาสตร์รอบที่ ๑(154)
 • ส่งคะแนนผลสัมฤทธิ์มีนาคม๕๖(126)
 • ส่งแบบประเมินKPI บริหารจัดการรพ.สต.(145)
 • ประชากรกลางปี กค.๒๕๕๕(174)
 •       มีต่อ
    คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบฟอร์มคบส.1-3 ใหม่ (181)
 • แนวทางการลงข้อมูลแพทย์แผนไทย(217)
 • ส่งข้อมูลหมู่บ้านปลอดเหล้ารับรางวัล‏ (202)
 • รายละเอียด point แผนไทยงวด 3(284)
 • แจ้งเงินชดเชยแผนไทย(275)
 •       มีต่อ
    งานควบคุมโรค
 • ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคในฤดูฝน(147)
 • แบบประเมินศูนย์เด็กปลอดโรคน่าอยู่ปี ๒๕๕๖(172)
 • แนวทางการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคหัด(99)
 • วอรูมไข้เลือดออก ไข้หวัดนก วัณโรค(126)
 • ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มอำเภอเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๖(147)
 •       มีต่อ
    งานสร้างสุขภาพ
 • เอกสารอบรม สอน อสม.ตรวจเต้านม (110)
 • Rankingส่งเสริม(118)
 • ตัวชี้วัด(130)
 • แจ้งแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปี (167)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรม "7 ปี โครงการสายใยรัก(172)
 •       มีต่อ
    งานประกันและ IT
 • เอกสารประเมินกองทุนท้องถิ่น(80)
 • รายละเอียดโอนงวดสุดท้าย ๕๖(75)
 • รายละเอียดโอน Fixcost งวด 3-4(PPexp)(187)
 • รายละเอียดโอน OPD งวด 3(105)
 • ขอให้ส่งพิกัดหมู่บ้าน(123)
 •       มีต่อ
    งานแพทย์แผนไทย
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการแก้ไขส่งด่วน(177)
 • แจ้งอบรมแพทย์แผนไทย(6)
 • ผลงาน point แผนไทย 1/55(209)
 • เร่งรัดบันทึกข้อมูลงานแพทย์แผนไทย(6)
 • แจ้งผช.อบรมแผนไทย(6)
 •       มีต่อ
    งานสารบรรญ
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิ(124)
 • มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบปร(145)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสาธารณสุข(105)
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือน่าซื้อ(120)
 • สำเนาหนังสือเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้าง(153)
 •       มีต่อ
    งานการเงินและบัญชี
 • แจ้งแผนการติดตามนิเทศงานประเมินผลการปฏิบัติงาน(Ran(157)
 • ส่งสำเนาการแก้ไข้ข้อบังคับสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สาธ(158)
 • แบบฟอร์มใบลา(244)
 • แจ้งแผนนิเทศงาน‏ (156)
 • ขอเชิญผู้รับผิดชอบรายงานบัญชีงบประมาณ (งบทดลอง) (G(6)
 •       มีต่อ
    การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • รายละเอียดประชุมวิชาการชลบุรี(6)
 •   วาระการประชุมต่างๆ
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (กุมภาพันธ์ 2556)+วาระ(148)
 • ขอเชิญประชุมประจำเดือนสัญจร (มกราคม 2556)(6)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(158)
 • ขอส่งวาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๕๕ (สสอ.ยางชุ(124)
 • วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕(152)
 •       มีต่อ
    ดาวน์โหลดไฟล์และโปรแกรมต่างๆ
 • โปรแกรม data center 51124(177)
 • โปรแกรม OPPP55(185)
 • himpro เวอร์ชั่น 30 กย54(193)
 • โปรแกรมสำรองฐานข้อมูลhimpro(181)
 • คู่มือการปรับระบบ 21 แฟ้ม(421)
 •       มีต่อ
    ผลงานวิชาการและวิจัย
 • การพัฒนาชุดช่วยการตรวจสารเคมีตกค้างในกระแสโลหิตของ(190)
 • ความเสี่ยงต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร (187)
 • ระบาดวิทยาโรคเอดส์เพศหญิง ประเทศไทย พ.ศ. 2538-2548(171)
 • ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคเอดส์(174)
 • สถานการณ์ แนวโน้มการเกิดโรค และประสิทธิผลการรักษาผ(159)
 •       มีต่อ
      ส่งข่าว